مراکز طرف قرارداد آران و بیدگل
رديف نام ناحيه تلفن آدرس نوع تخصص

1

داروخانه دكتر اكرمي آران و بيد گل 2720052 خ نواب داروخانه

2

داروخانه دكتر زهرا تقديسي آران و بيد گل 2720165 ميدان امام خميني داروخانه

3

داروخانه دكتر شمس الديني آران و بيد گل 2729500 خ زينبيه- ابتداي ك منتهي به درمانگاه زينبيه داروخانه

4

داروخانه دكتر شكاري آران و بيد گل 2730830 خ شهيد رجايي داروخانه

5

داروخانه دكتر مريم محمد گل آران و بيد گل 2722692 خ محمد هلال داروخانه

6

داروخانه دكتر نجفي نوش آبادي آران و بيد گل 2822242 نوش آباد- ميدان شهدا ابتداي خ امام داروخانه

7

داروخانه دكتر نمكي آران و بيد گل 2723195 خ محمدهلال داروخانه

8

داروخانه گلسرخي آران و بيد گل 2722928 آران و بيد گل خ شهيد رجايي داروخانه

9

دكتر عباس نوروزي آران و بيد گل 4730390 خ زينبيه دندانپزشكان عمومي

10

دكترمجيد سارباني آران و بيد گل 2355455 آران و بيد گل خ ابوزيد آباد  خ امام خميني دندانپزشكان عمومي

11

دكتر نادره اربابي آران و بيد گل 2723444 روبروي داروخانه گلسرخي دندانپزشك

12

دكتر احمد افشار آران و بيد گل 2736430 ميدان بلال دندانپزشك

13

دكتر محسن تقوي نژاد آران و بيد گل 2724334 خ شهيد رجايي دندانپزشك

14

بيمارستان سيد الشهدا آران و بيد گل 3-3622724041 خ وليعصر بيمارستان

15

زايشگاه شهيد رجايي آران و بيد گل 2724141 خ معلم بيمارستان

16

اورژانس امام خميني آران و بيد گل 2724141 خ شهيدرجايي درمانگاه

17

مركز درماني شماره پنج آران و بيد گل 2626-0362282 نوش آباد ميدان شهداء درمانگاه

18

مركز درماني شماره چهار آران و بيد گل 2722024 نوش آباد بلوار امام خميني درمانگاه

19

مركز درماني شماره دو آران و بيد گل 2722022 خ 17 شهريور درمانگاه

20

مركز درماني شماره سه آران و بيد گل 2722024 خ دربريگ درمانگاه

21

مركز درماني شماره شش آران و بيد گل 3222-0362285 بزدل خ امام درمانگاه

22

مركز درماني شماره نه آران و بيد گل 3344-0362235 ابوزيد اباد جنب اداره برق درمانگاه

23

مركز درماني شماره هشت آران و بيد گل 3444-036284 محمد آباد كوير درمانگاه

24

مركز درماني شماره هفت آران و بيد گل 3233-0362283 نصرآباد محله سرچشمه درمانگاه

25

مركز درماني شماره يك آران و بيد گل 2722025 خ محمد هلال درمانگاه

26

مركز درماني محمد آباد آران و بيد گل 3260 محمد آباد درمانگاه

27

كلينيك فرهنگيان آران و بيد گل 2735588 2721600 آران و بيد گل درمانگاه

28

فيزيوتراپي توانا آران و بيد گل 2731040 خ 17شهريور مركز فيزيوتراپي

29

فيزيوتراپي صدرا آران و بيد گل 2731218 خ جمهوري مركز فيزيوتراپي

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958