مراکز طرف قرارداد خوانسار
رديف نام ناحيه آدرس نوع تخصص
1 داروخانه شبانه روزي اخوان خوانسار 03715223094 فريدونشهر-خ شيخ- جنب بيمارستان داروخانه
2 داروخانه دكتر نژاديان خوانسار 03712225333 خوانسار- خ امام داروخانه
3 داروخانه دكتر ايوبيان خوانسار 4226265 فريدن- بلوار طالقاني روبروي شهرداري داروخانه
4 داروخانه دكتر تاكي خوانسار 03725222150 فريدونشهر- خ شريعتي روبروي درمانگاه شهد داروخانه
5 داروخانه دكتر سلطاني خوانسار 4222397 فريدن بلوار طالقاني-روبروي بيمارستان شهيد رجايي داروخانه
6 داروخانه دكترطبرزدي خوانسار 2223798 خ امام خميني- بالاتر از پمپ بنزين داروخانه
7 داروخانه دكتر كيخابي خوانسار 4524018 بوبين –بلوار امام خميني- خ قدس- روبروي بهداري داروخانه
8 داروخانه امام حسين(ع) خوانسار 4722604 چادگا- خ قدس داروخانه
9 داروخانه دكتر چاهي چي خوانسار   داران- بلوار طاقاني داروخانه
10 داروخانه شبانه روزي دكتر يوسفي خوانسار 03724226094 داران- خ طالقاني داروخانه
11 دكتر حجت اله بهارلو خوانسار 4520048 بويين و مياندشت خ قدس روبروي داروخانه شبانه روزي دندانپزشك عمومي
12 دكتر ساره شريفي داراني خوانسار 4520256 بويين و مياندشت –روبروي درمانگاه دندانپزشك عمومي
13 دكتر حسين پريوش خوانسار 03724724866 چادگان- خ قدس طبقه دوم داروخانه امام حسين(ع)كلينيك شهيد شاهمرادي دندانپزشك عمومي
14 دكتر سميرا شفيعي خوانسار 03712225762 خوانسار- مجتمع ماني دندانپزشك عمومي
15 دكتر مرتضي اصلاني خوانسار 5222522 فريدون شهر-خ شريعتي- روبروي مخابرات دندانپزشك عمومي
16 دكتر علامعباس خزايي خوانسار 3827 فريدن- بلوار طالقاني دندانپزشك عمومي
17 دكتر بهنام كريمي خوانسار 09133296991 فريدنشهر- خ شريعتي دندانپزشك عمومي
18 دكتر غلامعلي حاجي عرب خوانسار 03724722272 چادگان- خ مخابرات ابتداي كوچه آزادگان دندانپزشك عمومي
19 دكتر محمد بهارلو خوانسار 03724520150 بويين- خ وليعصر دندانپزشك عمومي
20 دكتر حجت الله خودسياني خوانسار 4228377 داران- بلوار طالقان- روبه روي نيروي انتظامي دندانپزشك عمومي
21 دكتر كمال الدين سلامي خوانسار 2220322 خ امام خميني- پايين تر از بانك ملت دندانپزشك عمومي
22 دكتر غلامرضا رستمي خوانسار 4225949 داران-بلوار طالقاني-روبه روي بيمارستان دندانپزشكان عمومي
23 دكتر علي علايي خوانسار 03712221030 خوانسار خ امام متخصص جراحي عمومي
24 دكتر سينا روحاني خوانسار 2223815 خ امام خميني- جنب بانك صادرات متخصص داخلي
25 دكتر علي مقدسي خوانسار 5222255 فريدون شهر – خ امام خميني متخصص كودكان
26 دكتر حسين علي مردي خوانسار 0385868413 خوانسار- خ امام خميني متخصص كودكان
27 دكتر بهنام مالكي خوانسار 09138156066 فريدنشهر خ شريعتي پزشك عمومي
28 دكتر حميد رضا اسلامي خوانسار 4523090 بوبين- پاساژ احمدي- طبقه زيرزمين پزشك عمومي
29 دكتر فريبرز معماري خوانسار 4724466 چادگاه – خ قدس پزشك عمومي
30 دكتر سيف اله صالحي خوانسار 03724723672 چادگان- فلكه الله- جنب رستوران سجاد پزشك عمومي
31 دكتر علي اصلاني خوانسار 5223507 فريدونشهر- خ شريعتي- ساختمان آزمايشگاه پويش پزشك عمومي
32 دكتر علي رضا اميري خوانسار 45222068 بوبين- بلوار امام خميني-جنب پاساژ احمدي پزشك عمومي
33 دكتر علي وحدتي خوانسار 2221467 خ شهد پزشك عمومي
34 دكتر غلامرضا جهانگيري خوانسار 2222663 خ امام خميني- روبروي بانك ملت پزشك عمومي
35 دكتر محمد علي معظم خوانسار 4523494 بوبين – خ قدس پزشك عمومي
36 دكتر محمد كاظم شايسته خوانسار 2220669 خ امام خميني- روبروي بانك صادرات پزشك عمومي
37 دكتر منوچهر شهسواري خوانسار 2223130 پل دختر- روبروي بانك ملت پزشك عمومي
38 دكتر مختار اصلاني خوانسار 2502 فريدنشهر – خ مطهري جنوبي- روبروي بانك ملت پزشك عمومي
39 آزمايشگاه امام حسين(ع) خوانسار 4226552 فريدن- بلوار طالقاني- روبروي اداره راه آزمايشگاه
40 آزمايشگاه پويش خوانسار 5223199 فريدون شهر- خ شريعتي آزمايشگاه
41 آزمايشگاه پاستور خوانسار 2223798 خ امام خميني- بالاتر از پمپ بنزين آزمايشگاه
42 بيمارستان حضرت رسول اكرم(ع) خوانسار 2095 فريدون شهر- خ  بسيج بيمارستان
43 بيمارستان شهيد رجايي خوانسار 4222540 فريدن-بلوار طالقان- روبروي بانك ملت بيمارستان
44 بيمارستان فاطميه خوانسار 2229000 خ 13 محرم بيمارستان
45 شبكه‌بهداشت‌ودرمان‌فريدونشهر خوانسار 2095 فريدونشهر خ بسيج درمانگاه
46 شبكه بهداشت و درمان چادگان خوانسار 03714724916 چادگان- روبروي پارك آبشار درمانگاه
47 كلينك امام حسين(ع) خوانسار 4223199 فريدن بلوار طالقاني- روبروي شهرداري درمانگاه
48 راديولوژي دكتر اكبر تركي خوانسار 4222332 فريدن- بلوار طالقاني- خ شهيد رجايي پشت فرمانداري

راديولوژي‌وسونوگرافي و تصوير برداري

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958