مراکز طرف قرارداد اردستان و نطنز
رديف نام ناحيه تلفن آدرس نوع تخصص
1 دكتر احمد علي شفيعي زاده نطنز 09132612908 زواره – ميدان امام پزشكان عمومي
2 دكتر محمد علي گل نطنز 09133618017 زواره پزشكان عمومي
3 دكتر رضا حسين پور نطنز 03625374364 زواره – خ شهيد منتظري پزشكان عمومي
4 دكتر احمد نجفي نطنز 03624246684 نطنز پزشكان عمومي
5 دكترعبدالمجيد قربيان نطنز 03624344884 بادرود – خ امام پزشكان عمومي
6 دكتر حسين شفيعي نطنز 03624345805 بادرود – خ امام پزشكان عمومي
7 دكتر عليرضا سرافرازي خالدي نطنز 03624345888  بادرود پزشكان عمومي
8 بيمارستان خاتم الانبياء(ص) نطنز 20772066 سرابان بيمارستان
9 دكتر عباس پاك روان نطنز 424090-0362 45 متري خ مصطفي خميني- روبروي هتل سرابان پزشكان عمومي
10 دكتر عليرضا رجبي نطنز 4-4348871 40362 بادرود- خ امام- كلينيك امين پزشكان عمومي
11 دكتر غلامرضا زماني نطنز 4435888-0362 بادرود- جنب داروخانه دكتر فيزوزپور پزشكان عمومي
12 دكتر محمد ادهم نطنز 4242554-0362 خ 17 شهريور پزشكان عمومي
13 داروخانه دكتر دهقانان زواره نطنز 5374480-0362 زواره پزشكان عمومي
14 داروخانه دكتر اعظمي نطنز 3159 سراوان- روبروي دفتر مخابرات داروخانه
15 داروخانه دكتر پورعسگري نطنز 4244320 خ 17 شهريور داروخانه
16 داروخانه دكتر شايان نطنز 4342331 بادرود- خ امام روبروي مخابرات قديم داروخانه
17 داروخانه دكتر فيروزپور نطنز 3624343380 بادرود- خ امام – روبروي هلال احمر داروخانه
18 داروخانه دكتر قيصري نطنز 3730 بادرود- خ امام روبروي درمانگاه بادرود داروخانه
19 مركز اميرالمومنيي نطنز 4242528 فلكه دوم داروخانه
20 مركز بهداشت و درمان خالد آباد نطنز 4346046 روستاي خالد آباد درمانگاه
21 مركز بهداشتي و درماني شهيدخداپرست نطنز 5372011 زواره درمانگاه
22 مركز بهداشتي و درماني شهيد شريفيان نطنز 4342029 بادرود درمانگاه
23 مركز بهداشتي و درماني شهيد ناجي نطنز 5372313 زواره درمانگاه
24 مركز درماني ابيانه نطنز 4362066 روستاي ابيانه درمانگاه
25 مركز درماني بادرود نطنز 2030-2032 نطنز بلوار مطهري درمانگاه
26 مركز درماني طرق رود نطنز 4332038 روستاي طرق رود درمانگاه
27 مركز درماني نطنز نطنز 2528-2529 خ استاد مطهري درمانگاه
28 كلينيك امين نطنز 5-03624348871 بادرود خ امام درمانگاه
29 دكتر امير جواهري نطنز 03624245692 نطنز –بلوار طالقاني روبروي بانك ملت دندانپزشك عمومي
30 دكتر حسين واحدي نطنز 03624343116 بادرود- خ طالقاني- طبقه فوقاني صندوق خاتم الانبياء دندانپزشك عمومي
31 دكتر فضل الله سليماني نطنز 03624345285 بادرود- خ امام- جنب بانك سپه دندانپزشك عمومي
32 دكتر قاسم وشو شادي نطنز 03624243883 نطنز- خ مصلي دندانپزشك عمومي
33 دكتر حسينعلي احمدي نطنز 03624344588 بادرود- خ امام – خ ابوالفضل متخصص كودكان
34 دكترفرحناز آيتي نطنز 03624344884 بادرود- كلينيك خاتم الانبياء متخصص زنان
35 بيمارستان شهيد بهشتي اردستان 5-03625244112 اردستان – خ سپاه بيمارستان
36 دكتر سيد هاشم ابطحي اردستان 03625244343 خ دكترشريعتي- جنب دراوخانه شهيد بهشتي پزشك عمومي
37 دكتر علي صادقي اردستان 03625373200 2002يا2215 زواره- مركز فوريتهاي پزشكي پزشك عمومي
38 دكترفيروزه ميرزاجاني اردستان 03625244880 خ دكتر شريعتي- ك جنب داروخانه علينقي زاده پزشك عمومي
39 دكتر مهدي خزعلي اردستان 03625244244 خ شهيد فايق- طبقه فوقاني مغازه آقاي برنجي پزشك عمومي
40 دكتر سيد محمد رضا طباطبائي اردستان 03625352240 موغار – خ امام پزشك عمومي
41 دكتر حسن زبيحي اردستان 03625247181 اردستان پزشك عمومي
42 داروخانه دكترمهري اردستان 03625241144 نبش ميدان امام خميني داروخانه
43 داروخانه شبانه روزي دكتر علينقي زاده اردستان 03625242271 خ دكتر شريعتي داروخانه
44 مركز بهداشتي و درماني نهوج اردستان 5722033 نهوج درمانگاه
45 مركز بهداشتي و درماني نيسيان اردستان 5722332 اردستان-  نيستان درمانگاه
46 مركز درماني اردستان اردستان 5242121 اردستان-  سه راه هلال احمر درمانگاه
47 دكتر احمد خدادادي زاده اردستان 03625375090 زواره- خ امام خميني جنب داروخانه دامپزشك دندانپزشك عمومي
48 دكتر رضا ياور اردستان 03625244478 اردستان-  ميدان امام خميني- جنب طلافروشي صميمي دندانپزشك عمومي
49 دكتر صمد جعفري اردستان 03625244411 اردستان-  خ شهيد فائق دندانپزشك عمومي
50 مجتمع پزشكي و دندانپزشكي حضرت ابوالفضل اردستان 03625246004 اردستان - سه راه هلال احمر كلينيك دندانپزشكي
51 دكتر مهران صالحي اردستان 03625243309 اردستان - خ شهيدفايق- روبروي مسجد حضرت ابولفضل متخصص چشم
52 دكتر علي هادي اردستان 03625246141 اردستان- ميدان امام خميني- ط دوم داروخانه دكتر مهدي متخصص داخلي
53 دكتر سيد احسان اله نوربخش اردستان 03625544478 اردستان- ميدان امام خميني- جنب طلا فروشي صميمي متخصص كودكان

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958