انواع خروج گروه سرمایه گذاری کارآفرینی در جهانی سازی سریع موسسات اقتصادی کوچک

انواع خروج گروه سرمایه گذاری کارآفرینی در جهانی سازی سریع موسسات اقتصادی کوچک
قیمت: 18,000 تومان
گروه های سرمایه گذاری کارآفرینی (EFTs) اغلب اوقات برای فعالیت اقتصادی و جهانی سازی موفق ضروری هستند. اگرچه ترکیب گروه های سرمایه گذاری کارآفرینی موضوعی است که مورد تحقیق قرار گرفته است.
انگیزه ها و تاثیر بعدی در جهانی سازی شرکت ها برای توضیح هر گروه/ نوع از ترک گروه سرمایه گذاری کارآفرینی را کشف می کنیم.
ترک های گروه سرمایه گذاری کارآفرینی همیشه منفی نبوده ، می توانند نقل و انتقال مناسب منابع ، توسعه دیدگاه مبتنی بر منابع/ دیدگاه مبتنی بر آگاهی را موجب شده همانطوری که بیشتر تحقیقاتی برای ایجاد منابع جدید به انجام رسیده / آگاهی باید در داخل شرکت جریان داشته باشد.
 

این مقاله در فرمت Microsoft word و در 24 صفحه تنظیم شده و مشتمل بر:

مقدمه
بررسی انگیزه هایی فراتر از ترک گروه سرمایه گذاری کارآفرینی
درک نتایج ترک گروه سرمایه گذاری کارآفرینی بر جهانی سازی سریع
ساختار مقاله
جهانی سریع
گروه های سرمایه گذاری کارآفرینی (EFTs)  
خروج عضو گروه سرمایه گذاری کارآفرین
دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) ، دیدگاه مبتنی بر آگاهی (KBV)
روش شناسی و تمرکز
یافته ها
پروفایل جمعیتی شرکت های پاسخ دهنده
انواع خروج گروه سرمایه گذاری کارآفرین
انواع خروج اولیه از گروه سرمایه گذاری کارآفرین تحت منبع
تضاد گروه سرمایه گذاری کارآفرین ـ عدم موافقت با توجه به جهت استراتژیک
عدم توافق به سبب موضوعات شیوه زندگی
خروج گروه سرمایه گذاری کارآفرین و تحقیق خارجی
خروج گروه سرمایه گذاری کارآفرین و کناره گیری
انواع خروج ناقص گروه سرمایه گذاری کارآفرین
بحث
نتایج و مفاهیم

خرید