تحلیل و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری

تحلیل و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری

تحلیل و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 تهران دارای 136صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 136
حجم 171 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله    
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش    
اهداف پژوهش   
فرضیه های تحقیق    
متغیرها    
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها  
الف) تعاریف نظری   
ب) تعاریف عملیاتی   
فصل دوم :پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران   
پیشینه موضوع پژوهش در جهان  
مبانی نظری تحقیق  
تعریف هیجان    
تعریف هوش   
ریشه های تاریخی هوش هیجانی    
هوش هیجانی وبهره هوشی     
آموزش هوش هیجانی     
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد    
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند   
رشد تنظیم هیجانی     
عوامل موثر در قابلیت هیجانی   
نقش خود   
مهارت های قابلیت هیجانی     
هوش هیجانی در محیط کار    
هوش هیجانی وتفکر انتقادی     
تمایز بین احساسات سازنده ومخری  
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف     
طبقه بندی هیجانی    
انگیزش وهیجان   
ترس هیجان   
دلیل اهمیت عواطف چیست    
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی     
انواع هوش   
مدل های هوش هیجانی     
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی   
آزمونی Eqi    
زمینه های تاریخی هوش هیجانی 
نظریه سالوی  
هوش هیجانی وهوش بهر بالا   
خلاقیت چیست     
تعریف خلاقیت   
مراحل خلاقیت    
نظریه های خلاقیت    
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی 
رویکرد شناختی  
رویکرد روان کاوی     
رویکرد انسان گرایی  
رویکرد روان سنجی    
ویژگیهای افراد خلاق     
موانع خلاقیت  
موانع خلاقیت در مدرسه    
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت   
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان    
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه    
روش تحقیق     
جامعه آماری    
نمونه  وروش نمونه گیری   
ابزار جمع آوری اطلاعات    
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on)   
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی   
روش آزمون خلاقیت عابدی     
چگونگی اجرای تحقیق   
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت    
روش آماری   
روش تجزیه وتحلیل داده ها     
فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه :    
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها   
نمودار هوش هیجانی    
نمودار خلاقیت    
آزمون فرضیه اصلی   
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت    
نتایج آزمون همبستگی  
آزمون فرضیه های فرعی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران    
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی   
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت  رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی     
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم 
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت  دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم  
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴)      
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴)  
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول  ۶-۴)    
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴)     
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴)    
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴)   
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه     
پیشنهادات
الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده  
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی     
ج: پیشنهادات جانبی     
محدودیتها    
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    
پیوست     
پرسشنامه هوش هیجانی بار –آن    
پرسشنامه خلاقیت عابدی   
منابع

قسمتی از متن :


بیان مسأله
هوش هیجانی از سازه هایی ا ست که از طریق تظاهرا ت هیجانی و با درک وا نسجام بخشیدن به هیجا نها جلوه گر می شود . به نظر مایر وسا لووی  (1993) هوش هیجانی گونه ای هوش اجتماعی ا ست که توانایی برخورد با عواطف در خود و دیگران را در بر می گیرد.همچنین آ نان بر این باورند که هوش هیجانی قابلیتی ا ست که تفکر و اقدامات هر فرد را هدایت می کند .چنین برداشتی از هوش هیجانی این سوال را پیش می آورد که آیا هوش هیجانی با خلاقیت که یکی از انواع تفکر بوده و رفتاری است که از فرد سر می زند دارای همبستگی است یا خیر ؟
همچنین مساله دیگر آن ا ست که بسیاری از نظریه پردازان هوش هیجانی نظریه های خود را با ارزشیابی که از بزرگسالان به عمل آورده اند عملیاتی کرده اند و از ابزارهایی در این خصوص از آنها بهره گیری شده است مقیاس چند عاملی هوش هیجانی مایر و همکاران،(2000) مقیاس درک عاطفی بارنت  (1996) آزمون EQMAPکوپروساواف  (1997) و مقیاس هوش هیجانی شوتی   و دیگران (1998) بوده است . با این همه بیشتر ابزا رها یی که برای بر آورد هوش هیجانی با جنبه های مختلف آ ن ساخته ا ست عمومأ برای گروه سنی بزرگسالان و گاهی برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد (سالیوان 1999) .
در میان ابزارهای که برای گروه جوانان قابل استفاده ا ست سیاهه هوش هیجانی بارآن (2000) می باشد. به هر حال هوش هیجانی به دلیل مزایایی چون ارتقا سطح اعتماد به نفس انعطاف پذیری همدلی همسازی با دیگرا ن و تأ ثیر آ ن بر عملکرد خلاقانه افراد مورد تأ یید   ا ست. چرنیس  (2000) و عاملی سازنده در حیات اجتماعی شخص تلقی می شود . لازاروی و فولکمن  (1984). در ایران در خصوص همبستگی و اثر گذاری هوش هیجانی و خلاقیت پژوهش چندانی انجام شده است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود